زبان :
کارگاه های تخصصی کنفرانس

کنفرانس زیست شناسی کاربردی و سبک زندگی

کارگاه های تخصصی (ویژۀ دانشجویان و پژوهشگران)

عنوان کارگاه

نوع ارائه

برگزار کننده

هزینه (ریال)

تشخیص تقلبات شیر

نظری / عملی

شرکت صنایع شیر ایران

2/5 میلیون ریال

آنالیز ژنتیکی ترکیب جمعیت میکربی (روش DGGE)

نظری / مشاهده ای

دانشگاه الزهرا

450 هزار ریال

استفاده مداوم از خمیرمایه

نظری / عملی

دانشگاه الزهرا

500 هزار ریال

تشخیص ژنتیکی موجودات تراریخت (GMO)

نظری / عملی

شرکت دانا ژن پژوه

2/5 میلیون ریال

فرمانتور و فرمانتاسیون

نظری / عملی

دانشگاه الزهرا

2/5 میلیون ریال

بانک میکروارگانیسم ها

نظری / عملی

شرکت سیب زیست فن

2/5 میلیون ریال

آموزشی PCR و طراحی پرایمر

نظری / مشاهده ای

دانشگاه الزهرا

500 هزار ریال

 

محل برگزاری: دانشگاه الزهرا (س)

زمان برگزاری: ساعت 16-8 روز جمعه اول اردیبهشت 1396

ظرفیت هر کارگاه: 6 نفر

پیش ثبت نام کارگاهها تا 23 فروردین 1396 در وب سایت کنفرانس

ثبت نام قطعی کارگاه ها:  25 تا 27 فروردین 1396

 (چنانچه کارگاهها به حد نصاب نرسد، شهریه مسترد خواهد شد)

با ارائۀ گواهینامه به شرکت کنندگان از سوی دانشگاه و مؤسسه مربوط