زبان :
راهنمای ارسال مقالات
راهنمای ارسال مقالات به کنفرانس زیست شناسی کاربردی و سبک زندگی
(برای مطلع شدن از آخرین تغییرات در نحوۀ ارسال مقالات، به این صفحه مراجعه فرمایید.)

  • امکان ارسال مقالات از 25 آبان ماه 1395 فعال می گردد. اطلاعات بیشتر را از همین صفحه در روزهای آینده پیگیری فرمایید.
  • ارسال مقالات به طریق آنلاین امکان پذیر است.
  • مقالات در همۀ محورهای کنفرانس پذیرفته می شود.
  • مقالاتی که به رویکرد ویژۀ کنفرانس (غذا و سلامت) بپردازند از الویت پذیرش برخوردار خواهند بود.
  • جهت ارزیابی، چکیدۀ مقالات باید به فارسی و انگلیسی ارائه شود. 
  • مقالات قابل ارائه باید حاصل پژوهش های شخص پژوهشگر یا گروه پژوهشی باشد که شخص نمایندۀ آن است.
  • دانشجویان کارشناسی ارشد می توانند ارائه دهندۀ مقالات باشند، در هر حال، عهده دار مکاتبات باید عضو هیئت علمی دانشگاه یا پژوهشگر مؤسسات پژوهشی یا دانشجوی دکتری باشد.
  • گواهی حضور و ارائه مقاله بنام شخص شرکت کننده و ارائه دهندۀ مقاله صادر خواهد شد.
  • از هر شخص عهده دار مکاتبه حداکثر پنج مقاله قابل پذیرش است. (عهده دار مکاتبات خود می تواند ارائه دهندۀ یک مقاله باشد).
  • از هر شخص ارائه دهنده فقط یک مقاله قابل پذیرش است.

عهده دار مکاتبات: شخص شاغل در دانشگاه یا مؤسسه پژوهشی است که صحت مندرجات مقاله بر عهدۀ وی می باشد. نام و آدرس عهده دار مکاتبات با ستاره مشخص می شود.
ارائه دهنده: شخصی است که نام او در فهرست نویسندگان مقاله آمده و به طور قطعی ثبت نام کرده است و در روز برگزاری در کنفرانس حاضر می شود و مقاله را ارائه می دهد.
گواهی پذیرش: به کسانی که مقالات آنان پذیرفته شده و بطور قطعی ثبت نام کرده باشند، گواهی پذیرش داده می شود.
گواهی ارائه: کسانی که پس از ثبت نام قطعی در کنفرانس حاضر شده و مقالات خود را اعم از پوستر یا شفاهی ارائه نمایند، گواهی ارائه دریافت می کنند.
گواهی حضور: به کسانی که بدون مقاله، ثبت نام قطعی بعمل آورده و در کنفرانس حاضر شوند، گواهی حضور اعطا می گردد.