زبان :
زمان دریافت مقالات

تاریخ های مهم


ثبت نام (1395/07/25 تا 1396/01/14)

بازه زمانی دریافت مقالات و ثبت نام قطعی (95/08/25 تا ساعت 24 روز 1396/01/14)

اعلام نتایج و داوری مقالات پذیرفته شده (95/11/10 تا 96/01/19)

زمان برگزاری کنفرانس (96/01/31 و 96/02/01)