انجمن علوم و فناوری های میکربی ایران در حاشیه این کنفرانس مجمع عمومی سالیانه خود را برگزار می کند.
از تمامی علاقه مندان برای حضور در نشست مجمع دعوت می شود: 

زمان ساعت 16:30 روز پنجشنبه 31 فروردین 1396 
میز ثبت نام انجمن در محل دایر خواهد بود.